„Wolny od narkotyków i innych specyfików” - akcja profilaktyczna w Kazimierskim Ośrodku Kultury

Kazimierski Ośrodek Kultury od 15 września do 30 listopada b.r. pod patronatem Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kazimierzy Wielkiej realizuje działania z dziećmi i młodzieżą z terenu miasta i gminy Kazimierza Wielka w zakresie profilaktyki antynarkotykowej.  
Mottem tej akcji jest hasło „Wolny od  narkotyków i innych specyfików”.

Akcja ta ma na celu zorganizowanie dzieciom i młodzieży w wieku szkolnym wolnego czasu w godz. od 15.00 do 20.00 w siedzibie Kazimierskiego Ośrodka Kultury oraz zapewnienie ciekawej oferty zajęć pozaszkolnych poprzez indywidualny rozwój w kołach zainteresowań w zakresie plastyki, muzyki i teatru. Natomiast działania w grupie dają umiejętność asertywnych zachowań, uczą  poprawnej komunikacji i zachowań prospołecznych. Dzieci uczą się tolerancji na odmienność, szeroko pojętej empatii, wrażliwości na piękno i otwartości na drugiego człowieka.
Instruktorzy podczas zajęć mają możliwość korygować negatywne zachowania dzieci  nabyte w trakcie ich rozwoju. Warsztaty artystyczne mają na celu wskazanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu z dala od nałogów i środków psychoaktywnych.   

Na zajęciach muzycznych pod hasłem „Lepsze granie i śpiewanie niż narkotyków branie”, dzieci uczą się czytania nut, doskonalą  swoje umiejętności gry na instrumentach, m.in. na gitarze, pianinie, keyboardzie, akordeonie czy perkusji. W ramach zajęć wokalnych rozwijają swój talent ucząc się wielu zróżnicowanych tekstowo i muzycznie piosenek, ćwiczą dykcję, emisję głosu, interpretację tekstu. Powyższe zajęcia  jednocześnie uczą obycia ze sceną i pracy z mikrofonem.

Warsztaty plastyczne pod hasłem „Rękodzieło dziś mnie kręci, na używki nie mam chęci”, są dla dzieci nie tylko znakomitą zabawą poprzez sztukę, ale również rozwijaniem swoich zdolności twórczych oraz ćwiczeniem kreatywnego myślenia i sprawności manualnej. Uczestnicy zajęć plastycznych poznają  różnorodne i ciekawe techniki wykonywania prac plastycznych, które adekwatnie wykorzystują przy realizacji wizji artystycznych. Pierwsze doświadczenia z nowymi technikami plastycznymi zachęcają uczestników zajęć do dalszych, samodzielnych eksperymentów. Mali plastycy z zaangażowaniem tworzą  swoje obrazy kredkami, farbami akwarelowymi, akrylowymi i plakatowymi. Ponadto, dzieci wykonują wycinanki i wydzieranki z bibuły papierowej i karbowanej, kolorowego papieru czy gazet. Rzeźbią w gipsie oraz lepią z plasteliny, modeliny, masy solnej i gliny. Efektem działalności artystycznej dzieci są przepiękne prace, które są eksponowane w naszej placówce na wystawach.

Warsztaty teatralne odbywają  pod hasłem „Jestem czysty, nie ćpam, do czego i was zachęcam”. Są one szansą dla młodych ludzi w naszym regionie na dobry start w dorosłe życie bez uzależnień oraz na rozwijanie na scenie talentów aktorskich, wokalnych i tanecznych. Tematem wiodącym warsztatów z młodzieżą, w wieku od 13- tu do 19-tu lat, jest profilaktyka uzależnień. Uczestnicy wraz z instruktorem wspólnie tworzą scenariusz sztuki teatralnej opierając się na doświadczeniach własnych oraz swoich rówieśników. Następnie, na jego podstawie będą pracować nad przeniesieniem tekstu do realizacji na scenie. Zwieńczeniem akcji będzie wystawienie sztuki o tematyce profilaktycznej w Kazimierskim Ośrodku Kultury dla lokalnej społeczności, w tym dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
Celem warsztatów teatralnych jest integracja młodzieży, wspólna praca zespołowa, szlifowanie młodych talentów oraz twórcze i aktywne zagospodarowanie czasu wolnego młodym ludziom.